ΓER YIDIS IMEΓNASEN-NNEΓ

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Sin imeɣnasen n tuqqna tasdawant MAK n Vgayet, Mesṭafa Ɛekkuc s yisem-is d aselway n tuqqna tasdawant akked umeɣnas Bilal Ḥamiṭuc, tceyyeε-asen-d temsulta tamhersant mebla ma tban-d kra sebba ɣef waya.

Kra ara d-yettaẓ 20 yevrir, adavu amhersan iteffeɣ-it leεqel, yekkat kan amek ara yessaged imeɣnasen d yiqvayliyen akken ur d-ttaran ara i teɣri n tikli n 20 yevrir deg wussan-ayi i d-iteddun .

Ihi, ad as-d-nini i udavu amhersan, tikli n 20 yevrir ad tili, ameɣnas n Teqvaylit, d ameɣnas ivedden ɣef tidet d tfenṭaẓit. Sdat-s, kunwi ur teswim ara.

Akken ma nella ɣer yidis yimeɣnasen.
Tilelli i Lwennas Ḥemzi d Ǧamal Azεim.
Ad tidir tmurt Taqvaylit deg tmunent d tlelli.

SIWEL 151840 AVR 21