ΓER YIDIS UMEΓNAS  CAFAƐ BAYMUT

ǦAƐFRA (SIWEL) — Ameɣnas n teqvaylit  Cafaε Baymut n tama Ǧaεfra, i tikkelt nniḍen yettwawexer  ttiεad ucaraε-ines i wass 15 furar i d-iteddun. 

I usmekti, Cafaε ivedd  nnig 09 tikkal deg uxxam n teɣdemt tamharsant, ar ass-a mazal ur tefri temsalt -is mgal aselway n tɣiwant tamesbaṭlit n Ǧεefra icektan fell-as ɣer ijerdarmiyen am wakken isexser kra n cci n ddula. 

Imastanen-is Kader Hewwali akked Sufyan Dekkal d wid i d-ivedden ɣur umeɣnas-a seg wass amezwaru alma d ass-a,  ddan temsalt-is anda 14 wember 2020, Cafaε yeffeɣ-d d ilemri ɣef taluft-ayi. D acu kan εawden-as tikkelr nniḍen ad iεeddi i wass 15 furar i’d-iteddu. Akken ma nella ɣer yidis imeɣnasen yettidiren ddaw lḥers udavu amhersan. 

Tilelli i yimeɣnasen n teqvaylit i yellan deg leḥvus n temhersa. Ad tidir tmurt Taqvaylit deg tlelli d tmunent.

Am@sin
SIWEL 260940 JAN 21